धश्री | 4 कारी-संसकत-म्रन्थमाटा # ३८

> <^ 4

( व्याकरणविभागे सप्तम पुष्पम्‌ )

4

श्रीवररुचिप्रणीतः

प्राढृरत-व्रकडिः

श्रीभामदङृत'मनोरमा व्यास्यासदहितः महामहोपाध्याय- प्ीमथुराप्रसाददीक्षितविराचत- (चन्द्रिका"-श्रदीप-सस्छृत-हिन्दीन्याख्याद्योपेतः श्रीमदुदयरामक्ाखिडवरार्क्रुत- रिपष्यणीपरिशिष्टाभ्या विभूषितः साहित्याचाय- ्रीजगन्नाथ्ाखिदोष्टिड़महोदयेतर भूमिकादिमि सम्भुष्य सशोधित ~न ज्=

.चौखमबा-संृतसोरीज-आकिस वाराणसी-१

प्रक्ा्चक ~~

चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस

वाराणसं-१ विण स॒० २०१६

( पुनसुद्रणादिका सवेऽधिकारा प्रकाशक्ाधोना ) 6 (00080008. 38118111 9611688 0066 2 0 20 8, ४818581 ( [प4ा४ ) 1929 ( परिवर्धित चतुथं सस्करणम्‌ ) मूल्य ५)

सुप्रक ~ विदाविलास प्रेस, वारयणसी-१

१९५९.

प्रस्तक्ना

श्रीमद्राग्ेवताऽनुर्षनविमलमतीना प्रेक्षावता खुविदितमेवेतयद्‌ धर्माथकाममोक्षा णाश वय॑स्य प्राप्टये एच यतितन्य खवँ तत्प्ाप्तयुपायाश्च बहयोऽसङ्खये प्रबन्ध प्रतिपादिता श्रपि मदुबुद्धीना क्रीडनकमनोऽ्लुरागिणा तथोपकतु शक्ता यथा टश्यकाव्यानि ¦ तानि हि फट दंभेनमात्रेणेवानन्दसन्दोहजनकानि सदपदेश ग्राहयन्ति तदुष् नाय्याचार्येण धीमता भरतमुनिना नायवशाघ् अथमेऽध्याये--

त्रह्मोकवाच- सर्वशाघ्रार्थसम्पन्न सर्विष्यप्रवर्तकम्‌ नाय्या्य पश्चम वेद सेतिद्टास करोम्यहम्‌ १५ पुनश्च तत्रैव ब्रह्मणो दे यसान्त्वनावसरे-- भवता देवताना शुभाशुभविकल्पके कमभावान्वयापिक्षी नाय्यवेदो मया कृत ७२॥ नेकान्ततोऽत्र भवतां देवाना चापि भावनम्‌ ्रैलोकयस्यास्य सर्व॑स्य नाय्यभावानुकीतंनम्‌ ७३ धर्माधर्मप्रहृतानां कामाः कामाथंसेविनाम्‌ निग्रह दुर्विनीतानां मत्तानां दभन (किया ७५॥ देषानामदुराणा राज्ये रोकस्य चैव हि महषीणा विकेय नाय्य इत्तान्तदर्शकम्‌ ८४ धम्यं यशस्यमायुष्यं दित बुद्धिविवर्दनम्‌ कोक्लेपदेशजनन नाय्यमेतद्भविष्यत्ति ८६ इति तानि सख्छृतमयानि प्राकृतमयानि भवन्ति, तदाह सुनि--- नानदरिंशससुत्थ हि चछान्य भवतति नारके ¦! इति वत्र सककृतभाषापरिक्नान पाणिमीयादिन्याकरणेन, प्राकृतक्ञानाय वरश्च्यादीना प्रयत्न तड किमिति शीलवाधीनमेव ! वयन्तु ्ाचार्याणा वचनोषन्यासेनेवोदास्मदे छत्र मुनि - एतदेव विपर्यस्त सस्छरयुणवेजितम्‌ विज्ञेय आहृत पाय्य नानावस्थान्तरात्मकम्‌ श्र° १७५ च्छो २॥। तथा धाक्यपदीये भतृदरि -- देवी वाक्‌ स्यवकीणयमशक्तेरभिधातृभि ।' इति ! कथर्भिदधप्रशक्तिरिति तु म्रयत्नावगम्यस्‌ अम्बाम्बेति यथा नाल रिक्षमाण प्रभाषते *ूष्यादिरीत्या देशकार्मेदैनेव प्रतीमहे वङ्गमभ्यपश्चारादिदेशजाना परस्परमेकस्येव शब्दस्य जागरूको महायुारणमेद एव निप्रतिपक्षाना तुषो भविष्यति

ग्‌ भ्रस्ताचना

हेमोऽपि-प्रकृति &स्छृतम्‌ तत्र भव, तत अगत वा ब्राकृतम्‌ दति

तथा गीतगोविन्दे रसिकसवंस्व --“सस्छृताःप्रक्ृतम्‌ इष्ट ततोऽपश्रशमभाषणम्‌ दति।

शडन्तलाया शङ्कयेऽपि सरूकतासप्ाहृत श्रेष्ठ ततोस्पत्रशभाषणम्‌" इति म्रमाण- -वेनोदाजहार-सस्कृताद्‌ श्रे प्राकृत जातम्‌, ततोऽपश्रश

केवित्तु-क्ृत्या स्वभावेन सिद्धम्‌ प्राकृतम्‌ ततथ वैयाकरणे साधित हि सस्छृतमित्यभिधीयते यतो सस्कृतमुलक रतम्‌ 1 म्रत्युत जट तमूलक्मेव सस्छृतम्‌--इत्याह =

अपरे त--वेदमूकुफमिदम्‌ तनत्वनादिय्रत्ययानाम्‌ ्मम्दे-्रस्मे-यादिषदानः, टिद्गवचनविभक्त्यादीनाश्च नेदिरे भयोगे साम्यदशंनात्‌ एतन्मुल्क सस्करतम्‌--

इति वदन्ति ि साम्प्रदायिकैस्तूमयमपि नाद्वियते- यदि स्वभावसिद्‌ ्रहृतम्‌ , तरि कोऽसौ

त्वभाव कीदृशश्च, येनेदगे भाषण स्यात्‌ किंसमवेतथ्च जनसमवेतश्चेद्‌ देवी वाग्‌ व्यवकाणियमः इत्यस्मदभिदिते पक्षपात पारमेश्वरे तु स्वभावे वेरूप्यनोपपयते-न ह्यग्नौ शैत्य कचिदपि कदप्युपलम्यते ! एव तत्तद्धाषामेद सुतराननोपपयते

सर्वासामेव भिन्नानामपि पारमेश्वरस्वभावसिद्धत्वे तु माष्रापरिन्ञानिना विटपा महान्‌ ओकारो भविष्यति

अथच यदीय भाषा वेदभाषासमुद्धवा तत्समक्राछिका सस्छृतान्‌ प्राचीना चा स्वीकछियते तहि पाणिनीयन्याकरणस्याऽगणता स्यात्‌ » तत्र आङृतस्याऽग्याङतत्वात्‌ भगवता पाणिनिना तत्र तत्र॒ कहुरकरेनाऽ्पि वेदिरशब्दव्याछ या स्वन्या एरणस्य ूर्णताया प्रदशंनात्‌ तथा सावी गोणी-गोपोतल्कत्यादीनामपि असाधुशन्दत्व व्यवहारे नोपयुज्यते अत्युत सस्छृता्िकृतस्य प्राकृतस्येव प्राकृतादिकृतस्य सस्कृतं सवापञ्रशन्यवहारापत्ति स्यात्‌ तथा व्यवहारस्तथान्युतपन्नानामपीष्ट ह्यस्ति राजाज्ञा 'वाणिनीयादिव्याकृतस्य नाऽपश्रश यवहार इति

लिङ्गवचनसाम्यन्तु इढतर प्रमाणम्‌ हि माङग्लभाषाया "फाद्रः इति शब्द उन्चारणसोक्यैणोचरितस्य पितृशब्दध्य प्रकृतिरिति कोऽपि पेक्षावान्‌ मनुते तथा च-“डाटरः इत्ति शब्द दुहिवृशब्दस्य नच कोऽपि तात" इत्युबारयितन्ये टार इति रटन्‌ भारतीयो बाल श्राङ्ग्कमाषापाठकस्तदेशौयो वा गण्यते

द्तो युक्तमुखश्याम -परकृति सस्छृतम्‌> तत म्राक्कतभिति ! तथा आङतमक्ष- य्याम्‌-न्याकटुं भराकृतत्वेन गिर परिणतिं गता इति

वेदमूलकत्वेऽपि किमपि प्रमाणम्‌ 1 स्तु वा यदपि तज्जानायाऽवश्य अयतितन्यम्‌ यतोऽत्र भाषायां सरुचा

अबन्धा सन्ति तदुक्तम्‌-- (ग्रहो तत्‌ प्राकृत हारि भरियावक्तरेन्दुखन्दरम्‌ सुक्तयो यत्र॒ राजन्ते खधानिष्यन्दनिफंसा * इति

ग्रस्तावना ङ्‌

तच प्राकृत चररयिमते-प्राङृत-पेशाची-मागधी-शौरसेनी-मेदेन चतुर्धा तासु पेशाची मागधी शारसेनीविक्ृती, भक्ति शोरसेनीव्युभयत दर्शनात्‌ शौरसेनी सस्छृतविकृति प्राकृतवत्‌ कृति सस्छृतम्‌ः-इति दशनात्‌ शौरसेन्यामनुक्त कार्य नवमि _ परिच्छदे अतिपादितप्राङकृताचसारि _ मवति शेष माहाराष्टीवद्‌ इत्यत्र माहाराष्ीपदेन तस्येव श्रहणात्‌ तथा काव्यादर्शे--

महाराष्राशया भाषा कृष्ट मक्त विदु इति

देमस्तु-चुलिकापंशायिकूम्‌ श्राषं प्रकृतम्‌ श्रपश्रगम्‌ चेत्यविकभेदै

सप्तवा विभजते

तथा मेदग्रतिपादक्रानि सूचाभि-

्रर्षम्‌ ८! १।१३।

चूटिकापेशाचिके द्वितीयतुयेयोरायद्वितीयौ ८! ४। ३२५ 1

स्वरागा स्वरा प्रायोऽपश्ररौ। ८। ४) ३२९)।

प्राक्रतमर्यस्वकारमाकण्डेयेन भाषा-विभाषरा-पश्रश-पेशाची-मेदाद्‌ भाषा शतुर्धा विभक्ता

ततर भाषा--मातराष्टौ-शौरसेनी-राच्या-श्चवन्ती -मागधौ-मेदेन पचना

श्रद्धंमागधी तु माग^यामेवान्तभाविता

विभाषा---शाकारी चाण्डाली शाबरी श्राभीरिकी शाक्ती ( शाखी) येति पञ्चधा

द्मप्रश --्ादरी द्राविडी विना सप्र्चिशति्धां विभक्तः

द्मन्या शपि तिखो भाषा स्वीकृता --नागर-भ्राचडोपनागरमेदेन ! पैशाचीभाषा तिसषु नागरभाषासु पिभक्ता! तयथा--केकेयी १, शैरसेनी २, पाश्चाली २३ \ राम तकवागीशेनाऽपि एवमेवं प्रक्रटितम्‌ सर्वैरपि प्राकृतवेयाफरणेमांटाराष्ी-पेशाची-मागधी- शौरसेनी चेता माकृतभाषा स्वीकृता काव्यालङ्कारे रद्ररो भाषाणा तिषघो विधा प्राह--शधाक्रत सस्छृतच्वेतदप्रश इति त्रिधा ।' इति

कान्यादरशे दण्डी च-- 'तनतद्रादमय भूय सस्रत प्रकृत तथा श्पश्ररश्च मिश्र चेत्याहुराप्राश्चतुविधप्‌' ।! इति ३२1 चतुर्विधा हि अ्नन्था सस्रतनिवद्धा केचित्‌ शाङृतनिवद्धा केचित्‌, केचिदप्रश- निबद्धा , केचिदासा साह्भ्यंण निबद्धा मिश्रा इत्युच्यन्तं इत्यर्थं “सस्ठृत सर्गबन्धादि भ्राकृेत स्कन्धक्रादिकम्‌ } आसारादीन्यपश्रशो नाटकादिषु भिश्रफम्‌' इति पुराणवाग्भगोऽपि चाग्भरालङ्कारे ( २। १) सस्कृतप्राकृतापथ्रणभूतभाषितेतिभेदेन चतुर्धा विभजते शर्वीचीनोऽपिं श्रुङ्कारतिल्के ( १५३ ), एव खट कान्यालद्भारे (२! १२

1 श्रस्ताचना

सूत्रे ), एवमपश्रशविचारस्यावश्यकत्वाद्‌ चररुचिना कथसुपेक्षित इति विप्रतिपत्तौ कधिद्‌--इयमपू्णतेव चरर्चेरिति द्मासा आादुभाव एव नेति जन्य अपरे तु-- वररुचिना दाढादयो बहुलम्‌” (४।३२) इति सरणादेवाऽ्पश्रशोऽपि सखगृहीत एव तस्य भामहेन आदिशब्दोऽय प्रकराराथं , तेन स्वं एव देशसद्धेतमरत्ता माषाशब्दा परि्दीता, इति व्याल्य्रातवात्‌। ग्पश्रशश्च देशसद्धेतप्ररत्ता एव भाषा तदुक्त उद्धवागभटेन-- “यप्रशस्तु यन्द्ुदर॒तत्तदेशेषु मारितम्‌” ।} इति तथा काव्यादश दण्डी- ध्यदा अआभीर्यादयो देशमभाषा काव्यनाटकेषु निबद्धास्तदाऽपश्रशपदेन व्यचहियन्ते ।` तदुक्तम्‌ तेन- (शौरसेनी गोडी खारी चान्या ताद्शी याति प्राकृतमित्येव व्यवहारेषु सन्निधिम्‌ अआभीरादिगिर कन्येष्वपभ्रश इति स्मृता शान्रेषु सस्छृतादन्यदपश्रशतयोदितम्‌ ईति ( ३५-३६ ) यत्तु अपथ्रशपदेन भारतीया ग्रचलिता भाषा गृह्यन्ते, ताश्च निबध्यन्ते काव्य नारकेषु तदुक्त नाय्यशास्े भरतसुनिना-- शौरसेनी समाश्रित्य भाषा कार्या तु नारके थवा छन्दत कार्यां देशमाप्राप्रयोक्तमि ॥* इति ! ( १५-४६ ) अधुना प्रचकिततत्तद्देशभाषास्वपि वह्गदेशे यात्रागन्धर्चगानम्‌ , नेपाले कूर्माचल्ते हरिन्द्रादिनर्तनम्‌ उपलभ्यत एवं श्रतोऽपश्चशस्य प्राङृतपदेन भ्रहीतुमशक्य त्वादुचित एव तदनुद्वेख शआाकृतप्रकाश इति तत्त॒ दण्डिविंरोधादुपेदयम्‌ वररचिघमयेऽपश्रशस्य म्यवहाराजुदय इति तु सम्यक्‌ प्रतिभाति त्रिविध तच विद्नेय नाव्ययोगे समासतः समानशब्दे भ्रष्ट देशीमततमथापि वा इति भरतमुनिनाऽपि तस्य अदश्ितश्रायत्वात्‌ यथा गौरित्यस्य गाची गोणी गोपोतचिकेत्येवमादयो बहवोऽपम्रशा ` इति भगवता पतश्नलिना महामाष्येऽपश्रशस्य व्यवहृतत्वात्‌ स्वय दादेत्यादिसूत्रपणयनाच्च स्यादेतत्‌ सवमेचेतद्‌ ्रङत तदभव ? तत्सम , देशी चेति त्रिधा विभजन्ते सूरय तदाह दण्डी-^तद्भवस्तत्समो देशात्यनेक प्राकृतक्रम ।" इति। तत्र यद्यपि तद्भूवप्राकृतव्याकरप्य्थ॑मेव प्राकृतवेयाकरणाना यत्न तदुक्तम्‌-्रथ भातम्‌ + (८१। १) इति सूत्रे ग्याण्यानावसरे हैमेन--स्कृतान- तर प्राङृतस्याभ्ुशासन सिद्धसाध्यमानभेदसस्कृतयोनेरेव तस्य लक्षण देश्यस्य- इति ज्ञापनार्थम्‌ ! सस्छृतसम तु सस्करतरशक्षरो नेव गताथम्‌” इति तथापि तत्तसपरदेशेषु

ग्रस्ताचना %

बाहुलकेन देशिकानामप्युल्लेवाषैशिकमपि प्रायस्त द्ववव्वेन स्वीकुर्वन्ति ४।३३ सूत्र- ग्याल्यानावसरे भामहेन देशसङ्केतेत्यादिनेतस्यार्थस्य स्पष्टमुक्तत्वात्‌ ! हेमोऽप्याह--“गोणादय ` (८ ७३) गोणादय शब्दा अलुक्तप्रकरतिप्रत्यय- लोपागमवर्णविकारा बहुक निपात्यन्ते, तदयथा-गौ गोणी मवी तरिपच्चाशत्‌- तेवण्णा वरिचत्वाररिगत-तेश्मालीसा इति तत्समस्तु सस्कृताप्प्रथगिति तद्धिषयक प्रयत्न कस्यापि अथ करोऽय प्राक्रतसुत्रप्ररौता वरचि कदा समभवत्‌, कदा चैतत्सूनाणि प्रणिनायेतिं वृत्त सम्यक्तया निश्वेतु शक्यते ¢ एको वररुचि सुप्रसिद्धविक्मराजसमानकालिको- सप्युपलभ्यते तथाहि-- श्वन्वन्त्रिक्षपणकामरसिदशङ्कवेतालभष्वरखपरफालिदासा ख्यातो वराहमिहिरो वपते सभाया रत्नानि चे वर रचिनंवविकरमस्य ।° इति श्न्यन-- पाणिनि सूत्रकार भाष्यकार पतज्ञलिम्‌ चाक्यकार चररुचिम्‌ 7 इति पाणिनिसमक्रालिकि कात्यायनाऽपराभिध अरतीयते। महाभाष्यक्रारैरपि त्तेन म्ोक्तम्‌ः ( ४। ३। १०७ ) सूत्रे वररुचिना शरोक्तो मन्थ वाररुच इति चोदाहृतम्‌ तथा परक्रतमकर्याम्‌- श्रसौदन्तु वाचस्ता यासां माधुयैमुच्छितम्‌ म्राकृतन्छश्रना चक्रे कात्यायनमहाकषि व्याकु प्राकृतत्वेन गिर परिणतिं गता कोऽन्य शक्तो भवेत्तस्मात्कवे कात्यायनादते ।॥ इतिं श्मयमेव कात्यायनापरामिख्य श्रौतसूत्रकार पाणिनीयसु्वार्तिककारो रूपमाल- ्ररैता बुहत्हितानिर्माता चेत्यव टढतरम्रमागाऽमावेपि विरोध नाऽऽक्लर्या सूरय कथाससित्सागरकथामज्र्याद्‌ाबुपवणितोऽपि वरसरचिविलक्षणग्रतिभाशाचित्वेन नोक्ता्ये विरोधमवतारयतीति विवेचकेर्विवेचनौयम्‌

न्यो वाप्यय्‌ वरपचि स्यात्‌ तथाप्येतस्मतीयते यदय सर्वेष आङृतवेयाकरणेषु थम श्राचायं एत सूत्रभरकाशरत्तिरोता भामह कदा समभवत्‌ इत्यप्यतिदुरूदताङ्तो निर्णेतुम्‌ भामदप्रणीतमलद्कारलक्षणमप्यस्तीति श्रूयते कारमीरदेशीय परमभ्राचीन शति मष्लकी करोपास्यै्वामनाचर्िकूपितम्‌ एतेनापि वरर्चे परमपुराणता अतीयते इत्यर पञ्चविंतेन छन्न आकृतसूत्रेषु भाषाबहुल्येन कार्वेविष्येन चरश्े भाचीनता भरदश्य॑ते यच कायं बरसचिना बाहुलकेन श्मादिशद्देन सगरहीत तदथमपि अन्येषा सूत

भरस्तावना

प्रणयनम्रयत्न च्रास्तामेतद्‌ हैमचन्द्रसमये हि विविधभाषा भिच्रूपा सजाता इति प्रतीयते तथा प्राङृतप्रकाशतो विशेपक्नार्याणा दिग्द्शनम्‌--

प्रत्यये ड्य चा < ३१ नीली नीला-२२-३३

श्रणादिश्रत्ययनिमित्तो डी दिया चा भवति साहणीं ङुस्वरो, साहटणा ऊरचय

धातवोऽर्थान्तरेऽपि ४1 +४९। उन्तादर्थादर्थान्तरेऽ्पि धातवो चतन्ते। चलि भ्राणने पठित, खादनेऽपि वर्तते वल खादति आणन करोति चा एव कलि सङ्ख्याने सज्ञानेऽपि कठई्‌ जानाति सख्यान करोति वा

विरुप्युपालभ्यो कङ्क आदेश फङ्खद्‌ विरति, उपारमते, भाषते वा

फकतेस्थक यक्त नीचा गतिं करोति विठम्बयति चा नीदरई पुरीषोत्सगं करोति

बहुलम्‌ ८। १1 २1 बहुलमि-यधिकरृत वेदितन्यमपादसमघ्े 1

लुपत-य र-व-श प-सा दीघ ८1१४२) प्रत पत जए याया उपयेधो वा येषा शङारषकारसकाराणा तेषामादे स्वरस्य दीर्घा भवति

शस्य यरोपे-- पश्यति, पसह रलोपे-विश्राम्यति; वीसमदह्‌ मिश्रम्‌-मीस ! वलोपे-अश्व, आसो विश्वास, चवीमास ! शलेपे-दुश्शासन दृसासणो षस्य यलोपे-शिष्य , ससो रङोपे-वषं , वासो वरोपे-विष्वप्‌ , वमु षस्य-नि षिक्त » नीसित्तो सस्य यरोपे-सस्यम्‌ , साम ! कस्यचित्‌ कामई रलोपे-उचख , उसो चरोपे-निस्व , नीसो सलोपे-निर्मह , नीसदो

दीर्घाभनुस्वायद्‌ 1 २। ८२ \ इति द्वित्वनिषेध ¦

अवर्णो य्चुति १। १८० कृमजेत्यादिना लुकि सति शेषोऽवर्णाऽ्वणा- त्यते खशुप्रयत्नतरयकारश्ुतिर्भवति तिप्थयसे सयढ 1 नयर इत्यादि कचिदन्य तोऽपि -पियई-इति

इत प्राचीनपुरस्तक्मधिकमश्ुद्धमासीद्‌ श्रीमता बायाणस्तास्थराज कीयसर्कृ तपस्त कालयाव्यक्षाणा पण्डितवर-म० म° श्रीगोपरीनायकविराजमहोदयाना स० मम पर विन्ष्येश्वरीप्रसाद्धिवेदिना साहाय्येन छिखितपुस्तक जम॑न्दशीयररनिल्मदोदय- सम्पादितपुस्तक दृष्ट्रा यथामति सारधान सशोपितम्‌ त्त्तटायेनेव यत्र क्विद्‌ रिप्पण्या पाठा-तरेण सयोजितम्‌ दादशपरिच्छेदरत्तौ साहाय्य प्रापम्‌ 1

छानाणभुपकारार्थं॑पदसाधुत्वक्षाना्थं तत्तकार्य्तिपादकमनाणा सम्या कोष्ट कान्तरे षद्िता शअन्यभ्न्येय कायविरेषाश्च टिषण्या प्रदशिता मानुपमात्हुखम- त्या इष्टिप्रमादानातानवधानता क्ष-तन्या विद्वद्भिरिति चिक्नापयते विट्प्रामजुचर --

वेशाखशङ्गा एकादश), |

£ वि १९७७ | पर्वतीय उदयसम उवराल्.

अथ नाख्याचा्यै-षुनिमतेन भाषाणा भेदप्रद्ैन-

¢ $ 4

पूवकं विनियोगः प्रदश्यते-

मागस्यचन्तिजा प्राच्या शुरसेन्यद्धंमागधी बाह्ीका दक्षिणात्या सप्त माषा प्रफीर्तिता ४८ शबरभीरचण्डारुसचरद्विंडोद्रजा टीना वनेचराणा विभाषा नाटके स्मता ॥४९॥ मागधी तु नरेन्द्राणामन्त पुरनिवासिनाम्‌ चेटाना राजपुत्राणा श्रेष्ठिना चाद्धमागधा \॥ ५०॥ प्रान्या विदृश्रकादना वूतीनामप्यवन्तिजा नायिकना स्वीना शूरसेनाविरोधिनो \ ५१॥ योधनागर रदीना दाक्षिणाव्याथ दीन्यताम्‌ वाहीकभाषोदीच्याना खसाना स्वदेशजा + .२॥ शबराणा शक्रादीना तत्स्वभावश्च यो गण (श)मकारभाषयोक्तव्या चण्डाली पृक्कसादिषु ५२ ्ह्वारकारव्याधाना दाष्टयन्मोपजीत्रिनाम्‌

योज्या शबर्भाषा किचिदयानोचसी तथा ‰४॥ गवाश्वाजाविकरोष्टरादिषोषस्थाननिवासिनाम्‌

्राभौीरोक्ति शाबरी वा द्राविडी द्रविंडाष्देषु ५५ खरङ्गा खनकादीना सौण्डीकाराश्च ( शौण्डिकाना ) रक्षिणाम्‌ व्यसने नायकानां स्यादात्मरक्ताय मागधौ ५६ चव॑रकरिराता ध्रदविडायाघु जातिषु नाय्यग्रयोगे कतव्य काव्य माप्रासमाश्रयम्‌ ।॥ ५७ गद्वासागरमध्यतुये देशा श्चुतिमागता एक्रारबहुल्ा तेषु भाषा तज्ज्ञ प्रयोजयेत्‌ ५८ विन्ध्यसागरमध्ये तुये देशा श्युतिमागता नकारबहुल्ख तेषु भाप्रा तज्ज्ञ प्रयोजयेत्‌ ५९ खराष्टाचन्तिदेशेषु वेन्रचल्युत्तरेषु

ये देशास्ते कुर्वीत चकारब्हुलामिह ६० दिमवत्मिन्युसौवीरान्‌ ये देशा माशध्चिता उकारबहला तज््ञस्तेषु भाप्रा प्रयोजयेत्‌ ६१ चर्मण्वतीनदीपारे ये चाघ्ुदसमाश्रिता ) तकरारबहुल्म नित्य तेषु माप्रा प्रयोजयेत्‌ 5> \ एव भाप्राविधान चु कतन्य नारकाश्रयम्‌

श्न नोक्त मथा यश्च लोकाद्‌ ग्राह्य बुधेषु तद्‌ 5३ (त)

उपोद्धातः थाय प्रकाश्यते श्रीवररुचिप्रणीत प्राकृतश्रकाशो नाम प्राक्रतभाषान्याकरण- न्थ प्रीभामहनिर्मितया मनोरमाख्यव्या्यया, महामहोपाध्यायश्रीमधुराप्रसाददीक्षित-

विरचितया चद्िकामिधया सस्कृतन्यास्यया प्रदीपनामकरसरनहिन्दीभाषारीष्या विभूषितो सुद्रापयित्वा 1 केवल मनोरमाख्यन्याख्यया सदह नेकवारमनेकनर म्राकाश्यमुप गतोऽय प्रन्थ चौखम्बासस्कृतपृम्तकार्येऽपि वाराणसतेये द्वित्रिवारमयौ प्राक्राश्युप- गच्छघनेकोपफरणालङ्कत श्रीमडुद्यरामशाच्िडवराम्ोदये सम्पादित साम्प्रत तु ततोऽपि वैशिष्टयमावहति चन्छिका प्रदीपारयाभ्या सनकृत हिन्दान्याप्याभ्या समलङ्कत

तत्र भक्ते को नाम पकृतशब्दस्याथं इति विवेचनाया विदुषा मतद्रय जागत लोके तत्रहि प्क्ृतिर्नाम सवंसाधारणो जन, तया व्यवहियमाण वचनक्रदम्बक म्राृतम्‌ ग्याकरणादिसस्कारसम्पन्न तत्‌ सस्करृतमिति प्रथम पक्ष घ्नीबाल्तैवेयादि भिमटिति बोधगम्यतयाद्रीयमाणा भाषा प्राङ्ृताभिधाना सामान्यतया प्रतीयत इति सुस्पष्ट प्रथमपक्षाश्रयिणा खधिया मतम्‌ श्रीवररच्यादिशराकृतन्याकरणसून्रपरणेतृणामन्येषा सस्कृतप्रणयिना विदुषां श्रक्रत सस्कृतम्‌ , तत अगत समुत्पश्न वा प्राकृतम्‌" इति मतम्‌ 1 मत्ये यत्‌ किमप्येकतर समीचीनमसमीचीन वा भवतु मत, पर प्राक्रतपदेनं व्यवहियमाणा भाषा काप्यस्तीति विपत्तिपत्ति केषामपि विदुषाम्‌ तस्या एव भाषाया च्न्तग॑ताना पदाना व्युत्पत्ति प्रदशंयन्नय ग्रथ प्राकृतप्रकाश इत्यन्वर्थं नाम धत्ते

श्रय प्राकृतभाषाया कतिके सूत्रकर्तार इति विषये वररुचि वात्मीकि हेमचन्द्र च्रिविक्रमदेवाना चतुर्णां नामानि सप्रमाणसुपन्यस्यन्ति तद्विद तत्र वररुचि देमचन्द्रयो सूत्रकर्ठैतमम्याहतमेव त्रिमिकमदेवस्य निजसूत्राणा स्वोपञ्ृत्िकर्ृयारा सूत्रकः प्रतिपाद्यत विचक्षणा , पर कतिचन धीमन्तस्तु हेमचन्द्रकृतसूध्राणामेवेय- मेतक्छता वल्तिरिति भ्रमाणयन्तो विवदमाना दृश्यन्ते रुदरमणिपृत्र कथिद्राल्मीकि कविरप्युपलभ्यते वात्मीकिनाम्ना, पर एतत्सूतरभ्रोता भवितु नाति पृष्टपरमाण मन्तरा नैतदपि प्रतिपादयितु शक्यते यत्‌--श्यादिकविर्वाल्माक्रिरे वैत्निर्माता, यद्यपि षटमा्ाचद्द्रिकाकारा श्रीलच्मीधरास्तथा प्रत्यपादयन्‌ एवायमिति प्रमाणान्तरं साधित स्यात्त तत्र विषयेऽस्माक कापि चिप्रतिपत्ति

श्रौवररचिप्रणीतस्य प्राङृतप्रकाशस्य प्राचीनाश्रतस्रो व्याह्या समुपलभ्यन्ते मनोरमा, प्राकरतमलसी, प्राृतसज्ञीवनी, सुगोधिनीति! ताश्च प्राचीनतमा ठु भामहविरचिता मनोरमैवेति निविवादम्‌ श्रीकात्यायनप्रणीता प्राङृतमजञरी तदुल्र कालमाश्रयतीति चिद्वन्मतम्‌ सा व्याख्या पयमयी नवपरिच्छेदातिमिकना पूर्वं निर्णय- सागरयन्त्राख्य मोहमयीत भकाशिता, परमन्विष्यापि नास्माभिश्परुन्येति तद्विषये किमपि वक्तु पारयाम --चन्दिकोद्ता पयपद्याशास्तत्रत्या उत ततोऽपि प्राचीना

उपोद्धात

इति चन्दिकाकारे सज्लीवनीसुबोधिन्योशदत्य भ्रदशिता इत्यनुमिनुम चाराणसेय सरस्वतीभवन भन्थमालया एकोनर्विशे पुष्ये भागद्वयेन तुतीयतुरीये वसन्तराजकृत पराक्ृतसजीवनी, सदानन्दनिर्मितसुबोधिनीत्याख्ये व्याप्ये शपि नवम( श्रष्टम परिच्छे दान्ते प्रकाशिते स्त

म्रकरणचशात्‌ प्राकृतन्याकरणविषयकानामेषामन्येषामपि भ्रन्थाना विषये क्षामान्य परिचय प्रदश्य॑ते-

्राकृतम्रकाश्च --ध्रीवररुचिप्रणीत प्राचीनतम समयादि तु नोपलभ्यते) वरस्चेनाम कात्यायनेन सह दैम्बध्यते काव्यायनेति वरस्चेरपोत्ननामेति केचित्‌ श्रययावत्‌ चतख प्राचीना व्याख्या सन्ति, यायु भामदहरचिता मनोरमा प्रथमा कात्या यन्ता रक्ृतमनज्ञसे प्रयमयी द्ितीया, चसन्तराजनिमिता प्राकतसज्ञीवनी तृतीयाः दानन्दप्रणीता बोधिनी तुरीया पच्चमी तु नव्या प्रकाश्यमाना चद्िकाष्या

प्राकृतलक्षणम्‌-चण्डडृतम्‌ विभक्तिस्वरज्यजनविधानात्मकविभागान्वित कलि कात्तानगरीत प्रकशितचरम्‌ विशेष समुपर+यते

सिद्धदेमचन्दम्‌--देमचन्द्रप्रणीत्तम्‌ विशाल स्पश्टमत्युपयोगि एतस्य दुण्ठिकापरपर्याया प्राक्ृतप्रक्रियाद्रत्तिना्नी व्याख्या उदयसौभाग्यगणिनिर्मिता एतस्य समयस्तु ११७२ ईशवीय इत्येतिहासिका

सक्षि्ठसार --क्मदीश्वरङ़त समयानुपलम्भ शस्य तिक्तो व्याख्या श्रयन्ते-जूमरनन्दिन्‌-कृता रसवती, चण्डीदेवशम॑ङृता प्राकृतदौपिका, वियाविनोदाचाये- निर्मिता प्राङृतपादरीका ¦ तिखखोऽप्येता श्रसुद्धिता 1

प्राकतव्याकरणम्‌--तिविक्रमदेवक्रतम्‌ वात्मीकिसुत्रन्याख्येति केचिन्मतम्‌, स्वसूुत्रन्या्येत्यन्यमतम्‌, देमचन्धसूताणा उक्तिरिति तृतीय मतम्‌ शस्य समयस्तु १२३६-१३०० ईशवीयशतकम्‌

म्राकृतरूपावतार -सिंदराजनिर्मित श्रय सिहराज त्रिविक्रमम्रन्धस्थसूत्राह्ल- यायी १२००-१४०० ईशवीयशतकस्थ

षड्भाषाचद्धिका--लचमीधरनिमितता लच्मौधरस्तु सूत्रकतरमादिकविं चाटमी किमेव प्रतिपादयति समयस्तु १५४४१-१५९५ ईशवीय शतकम्‌ चिविक्रम सिंहरजरूद्मीधरे्याखयातानि सूत्राणि तु समानान्येव

प्राकृतसर्च॑स्वम्‌-- माकंण्डेयकवी -द्रकृतम्‌ आार्याछ-दोमय स्वोपन्ञगरत्ति्तदितम्‌ विशेषस्तु द्रष्व्योऽन्यन्र

प्राक्ृतकत्पतरु --रामशर्मतकंवागीशनिरित प्यमय एष लङ्कश्चरकृत- ्राकतकामघेनुमाधाराक्ृत्य निर्मित्तवानिति स्वग्रथे प्रत्यपादयत्‌

एतदतिरिका शपि केचन म्रन्था प्राढतग्याकरणविषये चन्ति, श्रासन्‌ वेति ग्न्यद्छदणामन्वेषकाणा चोद्धरणादिभि प्रतीयन्ते सक्तुक्णा वेषा नामोह्लेख

उपोद्धात

एवैतत्पूतयेऽल्मिति यथा--१ भरत प्रायो नाव्वशाल्लकतां ), शाकल्य, कोटर, ल्ङ्ेश्वर प्राकृतकामधेनुकर्ता, समन्तभद्र अङतन्याकरणनिर्माता, नरचन्द्र श्ङ्ृत म्रबोधकर्ता, कृष्णपण्डित ( शेपकरष्ण > प्राकृतचल्द्रिकास्चवथिता, वामनाचायं पराकृत चच्िकाङत्‌, रघुनाथशर्मा प्राकृतानन्दक्रत्‌, १० नरसिष परङकृतप्रदीपिकाया कर्ता, ११ चिन्नवोम्मभूपाठ ाऊतमणिदीपिसनिमःता, १२ श्रप्पस्यदाक्षित ( श्रप्ययञ्वन्‌ ) प्रारतमणिदौपक्ता, १३ भामक्वै पद्भाषा- चचक १४द्‌ गौणाचायस्य षड्भाषारूपमालिका, १५ नागोनानान्न षडमाषासुबन्त- रूपादशं , षडभमाषामज्ञरी, १७ षड्मापावार्तिक्म्‌, १८ षडभाषादुबन्ताद् १९ शुभचन्द्रल्य प्राक्रतव्याक्रणमू्‌, २० श्रुतसागरस्य श्रौ दायंचिन्तामणि , २१ भोजस्य प्राङ्तव्याकरणम्‌ २२ पृष्पवननाथस्य प्राक्रतत्याक्ररण चेति

श्रीभामहनिमितमनोर्मासदिते श्रीवारर्चे प्रकरतप्रकसे सूत्राण पूणं सन्या चतु शतसप्रागीतिमिताऽस्ति 1 चन्भवन-योधन- नुग रिण्या चच्िक््या द्वार्चिलति सूत्ाण्यधिक्रामि सगृह्य प्दश्ितानीति मिलित्वा नवाधिक्र पश्चशत सूत्रसख्या भवति भामहसम्मतसूत्रेषु नव॒ सूव्राणि चद्धिकया व्याष्यातानीति तत्पक्े केवल पश्चशत (५००) सूव्रसख्येति प्रतिपाननमन्न कोतुकायेत्यलम्‌

श्रीजरसचिपिषये तु केवलमिदमेच ज्ञातु शक्यते यदय श्राङ्कतव्याकर णर भाचीन- तम इति पाणिने सृताणामुपरि वातिकाना रचयिता कटढाचिदयमपि भवितु युज्यते

श्ीभामहविषये रिचगरसत्वित्थम्‌--स्वन्यान्ञोके श्रीमदानन्दवधंनाचायेरलद्कारशान्न- विषयकप्रन्थप्ररोतृव्वेनास्योज्ञेख कत , भामदालद्कारनाम्ना प्रायस्ततपुस्तकं प्रसिद्धमेव एवाय वेति म्रमाणान्तरायुपलन्धेनं निर्णेतु पारयाम

पाङतमश्नरीनास्ना भ्राक्कतप्रकाशस्म पयमय्या व्यास्याया कतुं श्रीक्रात्यायनस्यापि विषये प्रमाण नुपलम्मास्माक्मौढामीन्यमेव वचन्धिकाव्यास्याया समुदता प्च पद्याशौस्तत्रत्या उताहो तेऽन्यवस्था इति शक्नुम कथयितुम्‌ चच्छिकया तुं सञ्ञीवनीषुबोयिनीभ्यामुद्ध-य सग्रहाता इति ते कल्पयितु पारयाम तयोस्तु इत सगृीता इत्यरिमन्‌ विषये मौनमेव शरणीङमं

श्रीवसन्तराजस्य प्राकृतसजीवनीरीक्ाकतुर्विषये तु वय सन्दिष्टाना एव \ यतो हि काय्ववेमपालक कुमारभिरेपतिरेक विजयमूपते पत्र शिवराजम्यानुज चन्द्र देवमेथिलाक्तया शङुनार्णवनिर्माता कश्चिदय सञ्ीवनीकतां तूभयोरन्यतरोऽपि नास्तीति प्रतिभाति किश्चासु्य विषये किमप्येतिष्य गोपायत इतीव प्राकृत मञ्ीवनी सम्पादकैरस्मप्उदरय स्वर्गीयश्नोबटुफनाथणमंमिस्त था हिन्दुविश्रविदयाल्तये वाराणसेये मराष्यापकपदासीने श्रीबरैवोपाध्यायशमंमिश्च ससुपिक्षित एव

सुबोधिनीव्याख्याकं श्रौखदानन्दस्यामि विषये ताभ्यां तग्रैव तथैवाचरितमिति धरमाणोपन्यास विना क्रिश्िदपिं वक्तु कोऽपि समयं स्यात्‌ कचिश्च भटकेरावपुत्रो

उपोद्धात ,

मष्केशवपिता सदानन्द इति समुल्लेखो दृश्यते पर एतद्िषयक एवैति कथ निर्णेतु ग्रमचाम

श्रथ चन्धिकारया व्याख्येय पश्चमीति निश्वप्रचम्‌ एतन्निर्मातारस्तु दरदो मण्डलान्तगंत माचन्तनमरवास्तव्या कान्यङ्ुञजव्राह्यणाधिकरित्सकचूडामणि श्रीहरि इरशमंणा पौत्रा , तद्दवितीयपुनश्रीवदरीनाथशमणा पुत्रा, कब्धमदामहोपान्यायादिसम्मान सूचकपदवीका श्रीपण्डितमधुराप्रसाददीक्षितमहोदया सन्ति, ये वेक कामशा्र व्या फरण पाली पाक्त शाच्ना्थं नाटकादिभिक्नभिन्नयिषयेष्वनेके म्रन्था प्रणीता सन्ति, यदन्तर्म॑ता आाकृतश्रकाशव्याख्येय चन्दिकरा श्रीमता पुरस्ताद्‌ विदयते एतत्कुल विदत्कु- लमिति कथयितुं शक्यते यतोऽस्मिन्‌ कुले विद्धास एव चय श्रौमदागिचवेङुण्टनाथ रामनाथाख्या प्रा एतेषाम्‌ श्रीमदयोध्यानाथग्रश्रतयो नव पौत्राश्च सन्ति येषु कतिपये विद्रत्छोरिमारूढा न्ये चाररक्षच श्रधिक तु भक्तदशंन'नाटकभूमिकादिभयोऽव- गन्तव्यम्‌

श्रीडवरालमहोदयै प्राकृतपदाथनिवचन, माषोपभाष) आङ्कतप्रकाभयुस्तकस्या- धारश्च स्पष्ट स्वीये शस्तापरिके कृतभिति तत एववगन्तव्यम्‌ चच्िकाप्रदीपयोराना रश्च भन्थ्रह्वख एवेति तापि किमपि वक्तव्यमवशिष्टम्‌

एतद्धपोद्धावल्ेखमावसरे श्रा प० ल० वेयमहोदये सम्पादित श्रौत्रिवित्मरेव- निभितप्राकृवणब्दाचुशासन-मनेोरमासहितभ्राकृतप्रकाश पुरूतक्टय तथा श्री आण्करु त्रिमरेदिसम्परादित षडभापाचन्धिकाल्य पुम्तकमेकसुपलन्धम्‌ ततश्च भूमिकासाममी सग्रह इति धन्यचादाहास्ते विशेषत श्रीवेयमहोदया

शरीरस्यास्वास्थ्येन यत्रतत्र ग-तुमशक्रयतया यें साहाय्य सम्पादित तेऽस्माक भागिनेया श्ाघुष्मन्त साहिप्याचाय-पुरारोतिदासादिशान्नाचार्या एम्‌० ए० उपाधि भाज श्रीबलिरामशान्निभारद्राजा सरस्वतीभवनचाराणसीपुर्तकाल्योपाध्यक्षा, गुरुवद्‌ गुरुपतरेभ्विति यायेन गुसतुल्या श्रपि शिष्यत्व गता श्रावुष्मन्त॒साहित्याचार्या मदामहोपाध्यायगुसुवरश्रीलदमणशाद्ितेलश्गस्‌नव श्रीजगश्नाथशाचितेलज्ञ श्रथ

श्रीव्यद्टेशशङ्करतेलङ्ा एम्‌० ए, बी° एक° महोदयाश्च शुभाशी्वदिरभिनन्यन्ते एच श्रीरामचन्द्र कूमहाशया अपि कथ विस्मरणीया स्यु

एतत्छरायप्रोत्साहनादिना समुपङ््त॒ चौखम्बासस्कृतम्रन्थमाला चौ खम्बाविदा मवनम्रन्थमालाद्वयाध्यक्षा श्रीजयकृष्णदासगुक्तमहोदया शुभाभिराशीभिरभिन-यन्ते ¦ न्ते ज्ञानध्रदेभय पूञ्यपादश्रीभालचन्द्रशा्िमानवधचितैलङ्गेय अरणामपरम्परा समप्यं श्रीभगवन्त काशविंश्वनाय मनसि निधाय विरमामि पक्चवित।दसुष्मादुपोद्धात- अ्पश्चादिति शम्‌

वाराणसी पू, } विदुषामाश्रव - वि० स० २०१६, भन्प्रा्मी | जगनाथक्ञाक्ची होशिङ्धः

भूमिका

श्री परमाप्मा के अनुयह से ओर मातृभूमि मारतवषं के सुपूरो के सथक प्रयलोसे हमासं देश भारतवष इस समय एक स्वनत्र र्ट है, जिसके प्रधान नेता माननीय श्री जबाहरलार नेहरू जी तथा र्पति देशरल ° श्री रजेन्द्रप्रसान्जीहं। रेस स्वनत्ररष्रमे प्रसिद्ध होनेवाली सस्त पुस्तर्को मँ भी रा्टियता कष चरक भावकयक्रहै। अत एव उनकां रष्टूमाषामें अनुत्राद दोना भौ न्यायसङ्गत है सस्छृत पुस्तर्को की भूमिका सस्छृतर्शो के ल्यि ससन मे अवद्य उपादेय है इसी प्रकार रष्टूमषादिदीरे मी उसका दोना उचित प्रतीत होतादहै। जेसताकरि आंसुशासनकारूमे अयिकतर विद्वान्‌ गथेजीमे ही सव कुद लिखितेथे कितु वह समय ल्द गया। अब अपने देशकी रष्टूमाषा मे उक्तकी जननी सस्त माषाकेसावसाथ रष्टूमाषाहिन्दीर्मे मी सव काय दहयोने चाषिर्द-े्ठी श्स तच्छ लेखक कौ धारणा दहै। इसके पूव मी कमीकमी चछतोरी मोरी पुस्करं मे शस ङेखक द्वारा वेसा प्रय किया गयादहे। अतएव आजमा यह प्रय किया जा रकश तो उसमे फिसीगो भी अर्चि दोनी चाहिए प्रकन पिषय कौ ओर सड रहे है

श्री वररचिङ्ृत प्राङ्तप्रकाश का चौखम्बा सस्रत सीरोज, वःराणसौ से यह्‌ चनु सस्करण प्रकाशित हयो रहा है ध्सके पुवं अनेक उपकरर्णो से युप्तम्निन कंवल भी मामहदङ्ेन मनौरमा नामक सस्रत दीका के पाथ इस्तका प्रकश्नहुभा थ), जौ भरी उदयराम ्ञाख्ली उबरार महाश्चय दवाय परीक्ष्य द्ात्रोपयोगी बनाया गयाथ) कितु समयके परिवतन के साथ उक्तम भी परिवत्तेन की अवद्यकता प्रतीते दयेन क्गी ¦ ठेते अवत्तर पर दूरदश्चीं म०म०्पण० मथुराप्रसद दीक्षि्तजौ ने श्चद्द्रिकाः नामक पश्च नई सस्छृत रश भोर श्रदीपः नामक सरू दिन्दा टीका ङ्िखिकर उसकी पति कर दी उन टीकाभो के साध यष पुस्तक कितनी उपादेय है-यष् पा््कोके निर्णय

अधीन है\! यद्‌ टीका सनीवनी गौर पुषोधिनी कौ अन्तुयाभिनी हयेनेसे भष्टम ( भामहानुसार नवम } परिच्छेद के अन्त तकद्धीदहै। अनुगामिनी होने पर मी यह समालोचिका भी है--यद्‌ दिद्रोष स्थलों के निरीक्षणसे स्ण्ट हो जायगा अस्तु, दश्मसे

( )

रकृत पुस्तक अथात्‌ वररुचि सूत्र एव भामहकृत्ति मनोरमा के प्रकाहन का अधार- ओरी डवरार महोदय की श््रास्तावनाः से श्नातदहोता है कि वाराणस्ेय राजकीय सस्रत

पुस्तकार्य--सरस्वती मवन इस्ति दौ वतक पुस्तके" है प्रस्तुत सस्करण का आधार

उप्यक्त तरह ङ्गव दरार सप्त पस्तक ही तथा नक्रः 11

व्यारयाकार लिखित पुस्तक है। जत एव इस्त विषय में विकेष चर्चां की मावदयकता प्रतीत नदी दोती प्राक्त प्रकाशः शस प्ठमे प्रज्त चब्दका अर्थं क्याहै? इसमे विद्वानों के दो मत मालूम पडते है प्रथम मत - प्रकृति अर्थात्‌ प्राग, तत्सम्ब-धौ भर्थात्‌ उनके पारस्परिक व्यवहार या बोल चारू मँ जने बाडी मषा प्राह्ृत पद्‌ का अथ है। उन्दीके सिद्धा तानुसार व्याकरण के नियमों से सर्कार पाकर द्युदधव उदर वनी भाषा श्सस्करतः नाम धारण करता हे! दिनीय मत --प्राचीन समय, वैदिककारु से उपयुक्त होने वाली भाषा अर्थान्‌ सस्छृत ही प्रकृति अर्थाव्‌ मूल भाषा है ओर उप्तसे आङे या वनी रूपान्तर को प्राप्त होने वाटी भाषा प्राक्त हे पूर्वोत्तर मर्तो मं कोर मी मत याह्य माना जाय, तो प्राकृतः यह नाम एक भाषा का है जिसके अनेक भेद उपलन्ध हं उक्त प्राकृत भषाके शम्यो के स्ताधुत्व को प्रकाश्च करने वारा यदह अन्थ अपने प्राकरन प्रकाञ्चः नाम को साथक बना रहा हे। इस प्राक्त माषा के सिद्धान्तो को सूत्ररूप में निमित करने वाख मे व्ररुचि, वास्मीकि हेमचद्र एव त्रिपिक्रमदेवे के नाम सञुख अतिहं। उनर्मे वररुचि तथा हेमचद्रको सूत्रकर्ता मानने मेँ कोड वाद्‌ विवाद नदीं चरिविक्रम देवकेसम्बधमे पक मतदैकि सूत्र एव वृक्ति दोनो उनकी हैँ ओग दूसरा मत है भि वास्मीकि के सूरो पर इनकी न्यारया है तथा वृत्ती मत श्म प्रकारदहेकरि हैमचन्द्रप्रणीत सूत्रँ परष्रहोने व्याख्या है बहुत से विद्वान्‌ आदिकवि वास्मीकि कृत सूत्र माननेमें पुष्ट प्रमाणके अभावेमें सहमत नष्टी प्रतु ष्डमाषाचदद्रिकाकार शथवीं शतान्दी के विद्धान्‌ श्री लक्ष्मीधर अपने अन्धारम्मके परयो द्वारा शरी वार्मीक्रि आदिक्विकोदी तूत्रनिमाता स्वीकार करतेहै भौर प्रमाणें यदि यदह बात सिद्धो तो हमरो को मी कोई आपत्ति नहीं है। श्सय्थमे मामहदप्यनुक्तार बारह परिच्छेदो के पूर्जोकी पूणे सस्या ४८७ है तथा चन्द्रिका रीकानुसार २२ सूत्र भभरिक हैँ! किन्तु ऊपर स्स क्षप्यामे से सूत्र की चन्द्रिका उपेक्चाकर व्याख्या नशं की गहे है अतत उनके मत से ५०० सूत्र हैः ! एव पूण योग ५०९ सूरो का है ! अस्तुः प्रङ्ृतप्रकाञ्च की प्राचीन राका है, यथा--१ मनोरमा, प्राङतमजरो, दे प्राकृतसजीवनी तथा छबोधिनी उनमें मनोरमा प्राचीनतम है जिसके रचयिता भामह हं वररुचि के समान मामह के सम्बध में ेतिहासिक सामयी के भमाव मेँ परिचय कराना अशक्य सा दयो रहा है! दूसरी टीका प्रङ्ृतमञ्री पवात्मक नवम परिच्छेदान्त तक दीह जिसके निमाता श्री काच्यायन नामक विद्वान्‌ हैँ वे कौन ये? किस समयमेये? इत्यादि मी अस्पष्ट है, जेसा कि पव के सम्बध मेँ तीसरी रीका प्ाङृतसश्चीवनी नामक है य््मी नवम प्रिच्छेदरान्त ष्टी हे। स्के रचयिता श्रौ वसन्तराज हें इनका परिचय भी पृववतीं व्याख्याकार के स्मान दुरम है -एव चौभी. दीका शीपदानन्दनिर्भित खबोधिनी है, जो. नवम परिच्छेद के नवेम सूत्र कौ समापिके साथ समाप्र इड है, मन्तिम. दोनो टोकार्थँ वाराण्सी- सरस्वतीमयन से तरस्नीमः सरस्वती भवन से सरस्वेनीमवन-ग्र वमालाग्के र्ग्वे पुष्पके दो भार्गो

परकोक्षत इहै `

( )

प्रकरतञ्याकरणसम्बन्धौ जौ आजतक प्रकाशित द्यो चुके उनका सक्षि परिचय देना आवश्यक समञ्चकर उख नाचे किया जा रहा है)

यथ कतां समय ग्यारया

प्रङ्नप्रकाद्र वररुचि परम प्राचीन मनोरमा-मश्चस-सजीवनी- सवोधिनी प्राच्रीन, चद्रक ? नवान्‌, हि लीगाका ' प्रदीप

प्राङनटक्षण चण्ड प्राचान >€

सिद्धहेमचद्र हेमच द्र ११७२ इ० प्ाफरतप्रक्रियावृत्ति या दण्डिका उदयमौमाग्यगणिक्रन

सध्िप्तसार क्रमदीश्वर >< रमवती; प्राक्तना पिका;

पराक्नपादरीक!-

प्राकरत याकरण ॥ि ( सब्दानु शासन ) त्रिविक्रमदेव १२३६१२०० इ० स्वोपश्चवृत्ति

& प्राङृतरूपावतार रसिहरयाज १२००-१४०० >< षड्माषाचद्द्िका लक्ष्मीधर १५४१-१५६५ इ० आदरिकमि वाल्मीकि के रो क्मीयप्नी यारयाकाममथन प्राङ्गतसर्व॑स्व माकण्डेय कथयी द्र आर्या मे वृत्ति का केग्तकर प्राङ्तकरस्पतर्‌ रा वा रामश्चमं तकौवागीक्च अर्वाचान ५८

इसके क्षिवाय मरत, कोष, शाकटय, ल्द्भुधर ( प्राद्नकामयेनुकर्ता ), शेषकृष्ण षणिडित एव अप्पय दीक्षित के नाम यन्थकताकेरूपमें सादरणीय षै!

अन्त मेँ पुन प्रकृत पुस्तक मे अनेक प्रथो कै निमात्ता, कवि, महामक्टेपाध्याय पण्डित श्रीमथुराप्रस्ाद दीक्षित भगवन्तनगर हरदोडई के निवासी का स्मरण उच्नितहै, क्यपि भराङ्न प्रकाञ्च पर आपकी ्चदद्रिक्ाः नामक पश्चम सस्रत व्यारयाण्व श्दीपः नामकक्षररूदहिद्यै रीका मी है जिसका ऊपर उछेख द्यो चुका है

जिसकी प्रेरणा से काय किया गया उप परमात्माको प्रणाम जिनलर्मोने पादाय्य द्विया उन मित्र; सम्बधी आदि की मगल्कामनाके साथ प्रस्तुनय् धमान के यश्च गुप्त बन्धुओं को ज्ुमाशीवाद देकर ज्ञानदाता पृज्यपाद शरी युरू्वरणो मँ नतमस्तक क्षे श्त भूमिका ङेखन कायं से विरामक्ते हैं,

वाराणसी | भवदीय--- दि० २७-८-५९ जगन्नाथ शाखी दोदिङ्ग

विषयसूची

विषया

प्रस्तावना

> प्राकृतभाषाभेद

उपोद्धात

भूमिका ( हिन्दी )

प्राकृतम्रकाश सटीक (क ) प्रथम परिनष्ठेद्‌

(ख) दितीय (ग) तृतीय (ध) तुरीय (=) पञ्चम » (च) षष (छ) सप्तम (ज) अष्टम » (म) नवम > (य) दशम

(र) एकादश (ठ) द्वादश

सूञ्चपाठ

सूत्रायुकमणिका

चन्दिकोदूषृताना पदपयांशानां वर्णानुक्रमणिका

पञ्चशविचार्‌

° शब्दरूपावलि

धातुरूपदिग्दशंनम्‌

धात्वदेशा

शब्दस्‌ची

शुद्धिपत्रम्‌

ष्टद्धा

१०८७ १२७ १५० १७२ १.५ 381 २२१ २२९ २५२ २६५

२७द्‌ २८२ २९० २९५९ २०१ २०१ २२०

| श्री

प्रक्रत प्रकाशर.

'मनोरमा'-च्छन्द्रिका'-व्याख्याद्रयोपेतः | - 4

प्रथमः परिच्चेदः

जयति मदृमुदितमधुकरमधुररुताकलनक्‌णितपाङ्ग करविदहितगण्डकण्डूविनोदसुखितो गणाधिपति १॥ वररुचिरचिनप्राङृतलक्षणसूचाणि लक्ष्यमार्गेण वुद्ध्वा चकार वृत्ति सक्चिप्ता भामह स्पष्टम्‌ २॥

आदेरतः अधिकारोऽयम्‌ यदित ऊद्ष्वेमुक्रमिष्याम अदेरत स्थाने तद्ध वतीत्येव वेदितव्यम्‌ आदेरित्येतदाऽऽपरिच्छेदसमापे अत इति आकोरविधानात्‌ अत इति तकार्रहण सवणेनिचरत्य्थम्‌ याऽष्दरांखक्तकर्तचन्दनमधुत्राताधर्योतिनी विद॒त्कुङ्कमरनङ्क्रुटशिखाखयोतभाभ्राजिनी उल्काकोकिरटक्‌चकोरनयनाशोकययुतिस्वामिनी सेय चिष्णुपदप्भा विजयते ससारतस्तारिणी आदैरन --इत र्वम्‌ आपादपर्सिमाप्ते आदेरित्यधिकियते श्रत इति ठं “दातो यथादिष्ु वेत्यत भाक्‌ १॥ यह अधिकारसूत्र हे पादसमाति तक जो कायं विहित होगा वह आदिक ही होगा ओर “अदातो यथादिषु चाः के पूं अत हस्व अकार को कायं होगा ११

समृद्धयादिषु वा॥२॥ समद्धि-दत्येवमादिषु शब्देष्वादेरकारस्याऽऽकारो भवति वा समिद्ध साभिद्धीः ( १-२८ = इ, २-१ दलोप , २-५० द्वित्वम्‌ , ३-५९ घ्‌ = द्‌, ५-१८ दीधे ›) पङ, पाड ( ३-२ रलोपः, २-२ कलोप , २-२०

१९ कषिद््‌-मा आकारविधानाद्‌ पाठ. मन्त्यस्य हक ` ४-६ शति सोर्लोप , एव सर्वत्र सोपि बोध्य्‌ ¦

प्ाकरतप्रकारो-

९)

र्‌ = , ५-३० विन्दु ) अहिजादे, आदहिजाई ( २-२७ भ्‌ = २-र तलोप , ५-१८ दीघं ) मणसिणी, माणंसिणी ( र-४र = ण्‌ , ४-१५ विन्दु , ३२-३ वलोप , २-४२ न्‌ = ण्‌ ) "पडिवआ, पाडिवमा 1 ( ३-२ रलोप , २-१५ = व्‌ , २-२ दलोप ) सरिच्छ, सारिच्छ ! (१-३१ = रि, २२ द्लोप ›, ३-३० क्ष = च्छ्‌ , ५-२३० बिन्दु ) पडिसिद्धी, पाडि सिद्धी (६-३ रलोप , २-४७३ ष्‌ = स्‌, २-९ द्लोप २-५० द्वित्वम्‌, २- ५१ घ्‌ = द्‌, ५-१८ दीधे ) पत्तं, पायुत्तं ( ३-२ रलोप , २-१ प्लोष २-५० तृद्धित्वम्‌, ५-३० विन्दु ) पसिद्धी, पासिद्धी (२-२ रलोप ›, २२ द्लोप , २-०५० दत्वम्‌ , २-५१ ध्‌ = द्‌, ५-१८ दीं ) अस्सो, आसो ( २-४३ श्‌ = स॒ , ३-३ वूलोप , २-५८ द्वित्वम्‌ ५-१ ) सस्द्धि प्रकरामिजातिमनस्विनीपरतिपदीसरक्षपनिधिद्धिपसु्तपसिद्छयश्वा आङ तिगणोऽयम्‌ २॥

भा समृ द्रयादिषु बा-समद्धवादिषु शब्देषु अदिभूतस्य हस्वाकारस्थ विकल्पेन छकार सामिद्धी, समिद्धी। समृद्धि पाडिसिद्धी, पडिसिद्धी) अरतिषिद्धि पासिद्धी, पसिद्धी मरसिद्धि माणसिणी, मणसिणी मनरिवनी श्राहिजा ग्र, ग्रहिजाच्। "कगचजेःत्यतर॒प्रायोग्रहणात्‌ जकारलोप केचितु आहि, अदिश्माश् इति वदन्ति अभिजातम्‌ इति पायुत्त, पस॒त्त प्रसुरम्‌ 1 पाडिचग्रा, पडिवश्रा प्रत्तिपद्‌ पाञ्चड, पश्मड प्रकटम्‌ सार्च्छिः सरिच्छ। सदक्षम्‌ वाशब्दस्य व्यचस्थितविक्- ल्पत्वात्‌ क्चिन्नित्यमात्वम्‌ चाससच् व्षशतम्‌ 1 पासिस्म अखिभ्म्‌! सासू शश्र सखद्धयादिगणोक्त अश्वगव्दपारस्तु चिन्त्य एव समृद्धि पतिषिद्धिश्च परसिदिश्च मनस्विनी अभिजात प्रप्र प्रतिपद्‌ प्रकट तथा सदस चैवमादि स्यात्‌ सथृद्धयादिगण' क्रिल > सम्रद्धधादिक शर्ब्दो के आदिस्थ हस्व अकारको विकल्पसे आकार हौ जाता है 1 ( सद्द्धि ) १०से इकार, ५२से अन्त्य इकार को दीं, ६० से सुरोप, सख्र° इससे आरव सासिद्धी, पक्त मेँ समिद्धी ( प्रतिषिद्ध ) ५से रोप, २६ से सकार, ५२ से दीघं, ६० से सुरोपः, आरव, प्रतिसरवेतस २।८ से डकार पाहि सिद्धी, पडिसिद्धी ! एवम्‌ ( प्रसिद्धि ) का पूंवत्‌ पासिद्धी, पसिद्धी ! ( मनस्विनी ) से वरोप, ६9 से अनुस्वार, २५ से णकार, अकृत सूत्र से दीं माणसिणी, मणसिणी ( जमिजात्त) नर से भको हकार, रेसेजकार, तकार का रोप,

प्रत्यादौ ८। १1२०६ इति देमसूत्रेण तो केचित्तु श्रतिसरवेतसपताकाच २-८ इति सूत्रे प्रत्तिसरादय प्रत्यादीनामुपलक्षणभिति वदन्ति! दी्षऽनुराराद २। ९२ इति हेमसूत्रेण दित्वनिषेध द्वित्वामावपक्चे भसौ पुस्तकै प्रतिषव्‌ पाठटस्तत्र-( ४-७ दना) यत्र प्रतिस्पद्धिपारस्त्न (२-३७ स्प = सि) श्वि चिषेष 1

प्रथम परिच्छेद

स० से दीष, ६२ से अनुस्वार आहिभाज, अहिभाअ प्रसु्षम्‌ ) पूर्वोक्त “1२-६1-६२ से सिद्ध कर रेना। पासुक्त, पसुत्त। प्रतिपत्‌ ) पाडिवभा, पडिवा, पूर्वोक्त सूर््रो से सिद्ध है प्रतिवततसपताकासु इससे उकार आदेश हो जाता हे ( क्या भामह पण्डित जी पडिवआा का साधुत्व करते हये यह सूत्र हयी

भूर गये थे, अथवा प्रेस दोष से. रह गया >) ( प्रकटम्‌ ) ( पाड, पञड ) २१९१६. से सिद्ध हो ज्ञाता) ॥२॥ »

नोट--( १०» इदप्यादिषु (५२ ) सभिसुष्सु दीं ( ६० >) अन्त्यस्य हर (५) सर्वत्र ख्वरा्‌ ( २६ (&4 ) वक्रादिषु 1 (२५) नो सर्वत्र 1५ (२२ ) खघथघभा (२ 1 यो रोप ( ६२) नपुसके सो विन्दु ) शेषादेशयोद्िरवमनादौ ( १९गयोड ॥२॥

इदी पत्पक्रस्वरवेतसन्यजनमृदज्ाऽन्वारेषु#

देदादिषु राब्देघु आदेरत. स्थाने इकारदेशो भवति वेति निव तम्‌ इसि! ( ४-१ = इ, २-४३ ष्‌ = स्‌, ४-६ अन्त्यलोप ) पिक्क (२-३ बूलोप २-५० कद्वित्वम्‌ ५-३० विन्दु ) सिविणोः (३-३ ब॒लो- , ३-द६२ विभ्रकषं इकारता च, २-४२ न्‌ = ण्‌, ५-१ ओ) वेडिसो (र- त्‌ = ड, ५-१९ ओ) चरणो 1 (३-२ यूलोप २-२ ज॒लोप , २-४२ न्‌ = ण्‌ , ५-१ ) मिदज्ञोऽ ( १-२८ = इ, ४-१७ बिन्दु , २-२ दूलोप,, ५-१ ) इङ्घालो ( ४-१७ बिन्दु , २-२० = ल्‌ , ५-१ ) ३॥

ईंदीपत्‌-देषदादिषु शब्देषु ्देरत स्थाने इकार स्यात्‌ चकरारादनदेरपि ( षत्‌. ) ईसि-दैषद्शब्दात्‌ सुपरत्यये अन्त्यस्य टक ४१६ इति सो , दकारस्य रोपे शषो २४२ इति सकार इदीषत्‌० अनेन अनन्त्यस्यापि सकारोत्तरस्याकारस्य इकार 1 यन्तु भामहेन ईषद श्मादिभूतस्य दीेकारस्य इकार कतस्तचिन्त्यम्‌, अरत इत्युक्तस्तस्य अकाररूपाभावात्‌ किब्च पुन सकारोत्तरस्याकारस्येकार केन स्यात्‌ नव भवन्नयेऽपि शआदैरित्यधिकारात्‌ , सकाराकारस्य श्रनादित्वात्कथमिकार , चकारम्रह णादनादैरपीत्युक्ते अन्यथा वेतसशब्दे मध्यस्थितस्य तकाराकारस्य इकार कथं स्यात्‌ किंच ईषद ईसि-इति रूपम्‌, ठु इसि, इति तत्र ईकारस्य हस्वेकारबिधा यकसू्ाभावात्‌.। ( पक्तम्‌ ) पिक सर्वत्र ख्वरामिति वलोप , शेषादेेति कित्वम्‌ , श्रनेन इकार पिक्घ। (स्वप्र ) सिविणो पूर्ववद्‌ वकोप, आदिस्थत्वा् सस्य दितम्‌, क्रतेन इत्वम्‌ इत्‌ श्री ही ३।६२। इत्यादिना पकौरनकारयोमिंप्रकर्षं पूर्वस्य

^ सूत्रेऽस्मिन्‌ वस्त -तराजमतानुयायिचन्दिका- यार क्क मतेऽ ते चः इति वर्णोऽधिक्र

शत्वमीषत्पदे केश्चिदौकारस्यापि चेष्यते ¦ इसि चुभ्बिजमिप्यादि रूप तेन हि दृदयतते शस्यभिदुक्ता दहेमस्तु हेपि इति मन्यते, तथा साकुतले ईतीसि चुभ्िगार्दः इति प्रायो दीर्घादिकछै्यतते स्व्रनीग्योवां \ १! २५९ क्षिमिणो, क्षिषिणो हे 1 3 इदुदौ वृष्टि वृष्ट पृथङ्‌ रङ्ग नप्ठके ११ १३७ तेणा्िद्ट सौभ सुदक्षि करताडिय भिश् ३०। का० पु० सुश्ङ्क पाठे १-२९ सूत्रेणोत्व बोध्यम्‌) ततर गणे आदिग्रहणात्‌

पराङतभरकाशे-

प्काराकारस्य चेत्वम्‌ पोव नो सवेत्रेति नस्य णत्वे अत श्रोत्‌ सो सिविणौ इति ( वेतस >) वेडिसो प्रतिवेतमपतामसु इति यत्तु भामहेन प्रतिसरेपि पठितम्‌ , तन्नये पडिह मर! पडिव््रण इत्यादिका कथ सेत्स्यन्तीति चिभावयन्तु सुधिय साधुत्व लोकभाषाया स्फुटीभविष्यति ( व्यजनक्रम्‌ ) चिश्मणम। (षदन्न ) सुदो (अङ्गार ) इद्वाल चकारप्रहणाद्‌ मञ्फिम, चरिम इत्यादि ३॥

ईषदादिक शब्दों मे आदिस्थ अकार को ङकार होता है। जिस शब्द्‌ मे आदिस्थ नकार होगा व्ही मध्यस्थकोदही इकार हो जायगा, उदाहरणा स्पष्ट हे ( ईषत्‌) रेध्से षकारको सकार, श्ण्सेसुकाजौर ईषद्‌ के दकार का रोप, प्रकृत सूत्र से जकार को इकार, ईसि इति ! (पकम ) भसे वरोपः६्से द्विव, इष्य, पिक्छ। (स्वप्न ) ५से वोप, इदीपत्‌० से आदिस्थ सकार को इकार इत्‌ श्रीही० इससे पकार नकार का विप्रकर्षं जौर पकारस्थ जकार को दकार १८ पकारो वकार, रसे नकारको णकार, ४२ से आकार, सिविणो। वेतस )) प्रतिवेतस० से डकारान्श, प्रकृत सूत्र से मध्यस्थ जकार को इकार ४२ से ओकार, वेडिसो ( व्यजनकम्‌ ) से यरोप। प्रक्रत इदीषत्‌ से इकार ¦ सेजकार नौर ककार कारोप। २५ से णकार ६२ से अनुस्वार, विजणञ। (शदङ्ध) ११ सेऋको उकार उक्त अछ्कुन सूत्र सेदकार नरे से दर्प, ७२ से ओकार, सुञो 1 ( अङ्गार ) ६४ सरेरेफको र्कार 1 उक्तसूत्र से इकार, ७२ से ओकार इङ्गारो ॥२॥

नोट--न (२६) शषो (६० ) अन्त्यस्य हरू (५) सर्वत्र ख्वराम्‌ ८६ » शेषादेश्ञयोदिस्वमनादौ ( ९८) पो (२५) नोण सर्वत्र (७२ ) जत जओत्सो ( ) अधो मनयाम्‌ 1 (२) कगचजतद्पयवा प्रायो रोप ! ( ६२ ) नपुसके सोबिन्दु ( ५१) उतवादिषु ( ६४ > हरिद्रिदीनारो ॥३॥

लोपोऽरण्ये

अरण्यराब्दे आदेर्तो लोपो मवति रण्णं ( ३-२ यलोप , २-५० दित्वम्‌ ५२० चिन्दु )।॥ ४॥

लोपोऽरण्ये--अरण्यशब्दै श्रादेरकारस्य लोप स्यात्‌ श्ररण्य ! रण्ण ¦ कयम इदानीमित्यस्य “दाभिः इति योगविभागात्सेत्स्यति लोप ।४। शआ्दर्लोप स्यात्‌ इतीकारलोषे, नो स्तरति णकारे, इदीत पानीयादिषु इतीत्वे, मो भिन्दुरित्यु स्वार तशय मासादित्वाज्ञोप 1 दाणि इति ४॥

अर्य इाब्द्‌ के ऋविभूत अकार का रोप हो! ( अरण्यम्‌ ) हसंसे लकार कालरोपष्टोगया।न से यकार का खोप) से अवक्षिष्ट णकारे को द्विस्य। ३७ से अन्स्य मकार को अनुस्वार 1 रण्ण इदानीम्‌ का दाणि ! यौराविमागः करके "लोप --यह सूत्र मानना } अरण्य शब्द के अतिरिक्त भी कीं खोप हो ! इससे हकार कालोप) रसे णकार इदीत पानीयादिषु से हस्व इकार) मश्छर को अनुस्वार ! मासारत्वाज्लोप कमणि इति ४॥

सः 1

प्रथम परिच्छद

ए' शय्यादिषु ५॥

राय्या इत्येवमादिषु रब्देषु आदेरत पएकायदेशो भवति सेज्ञा ( २-४२ र्‌ = स्‌ , २-१७ य्य्‌ = ज्‌ ३-५० द्वित्वम्‌ ) खुन्देर ( ७-१७ बिन्दु , १-४४ ओं = उ, ३-१८ य्‌ = र्‌ , ५-२३० विन्दु ) उक्केयो ( २-१ तलोप , ३-५० द्वित्वम्‌ , ५-१ ओ) तेरह (२-३ रलोप , ₹-२ यलोप: -१ ओलोप , २-१४ द्‌ = र्‌ २-४४ ख्‌ = द्‌» ५-१९ ओ) अच्छेर (४-र = अ, ३-४० इच्‌ = , ३-५० दत्वम्‌ ; ३-५१ छ्‌ = च्‌ २-९८ य्‌ = र्‌, ५-३० विन्दुः ) पेरन्त ( ३-१८ य्‌ = र्‌ , ५-३० विन्दु ) वेष्ट ( २-२ ललोप , ३-५० द्वित्वम्‌ ) राय्यासौन्दयोत्कर्योदशाष्चयं- पयन्तवस्स्य ५॥

शय्यादिपु--शगयाशब्देन सटशा शग्यादय , सादृश्य सयुक्तत्वेन शग्याश्चब्दसदशेषु यादेरत एत्व स्यात्‌ ! चकारादनादेरपि ( शग्या ) अनेन आदे रकारस्य एष्वे, यस्य जफ़ारे तस्य दित्वे, सकारे कृते सेजा ¦ ( सौन्दयंम्‌ ) सुन्टेर ! ( बल्ली ) बेक्ञी ( कियत्‌ ) केत्तिम ( यावत्‌ ) जे्तिश् ( ताचत्‌ ) तेत्तिय। ( उत्कर ) उक्रेरो। ( तयोदश ) तेरहो1 ( आश्वयम्‌ ) गअन्छेर ) ( स्तोकमात्रम्‌ ) थोत्रमेत्त ( पयेन्तम ) पेरन्त ( उन्तम्‌ ) वेण्ट

शय्यासौन्दयंपयैन्तवल्लीपरित्ति मान्तोकरा आश्वयमाव्ररन्तानि तेय शग्यादिरीद्ण ॥५॥

शाय्यादिक शब्दो के जादि जकार को एकार हो } चकारं ग्रहण से अनादिं अकार को भी एकार होगा। श्रय्या०ः इससे एकार २६ से शकार को सकार से जघस्थ एक यकार का रोप! 'यंश्याभिमन्युष्ु जः इससे जकार से जकार को द्वित्व 1 सेजा ! ( सौन्दर्यम्‌ ) इसमें मध्यस्थ जकार को एकार ६५ से ौकार को उकार) से यरोप। २७ से मकार को अनुस्वार सुन्दर (वल्ली) प्रकृत सूत्र से एकार वेद्ठी ( क्रियत्‌ ) किम ` ५।५९ इससे कादेश 1 अछृत से एकार 1 ष्टौ कियत्तदेतेभ्य परिमाणे त्ियदहौ' इस इषि ते परिमाण अर्थसम त्ति अ्स्थय ! ६० से अन्त्य तकार का रोप सुप्रस्यय केत्तिय एवम ( यावत्‌ ) से तिय प्रत्यय \ एत्व रश से यकार को जकार 1 जेत्तिय एवम्‌ ( तावत्‌ ) से पूर्ववत्‌ तेत्तिय ! ( उत्कर ) रसे तकार रोप। £ सेककार को हहदित)। ५२ से जोकार उक्केरो ( आश्चयंम्‌ ) ५८ से जकार को जकार 1 ण्स श्रक्तोदकार। षसे छकार को द्धित्व। से छकारं को चकार मध्यस्थ छकारो्तरवर्ती अकार को गत सूत्र से पकार तूयघर्थ० २।१८ सेरेफादेश्च ३७ से नुस्वार ! अच्छेर 1 ( त्रयोदश ) नं से रेफ-रोपे। प्रक्रत से एत्व शसख्यायाश्चः से द्र को रेफादेक्ष २० से शकार को हकार ४२ से ओकार “रोप साचो

=

1

वस्च तराजमतानुषाधिष्चन्दिक्छाः व्यारयाचुरोधादत्र “चः इति वर्णो" हस्व सयोमे ¦ १1! ८४ तित्थम्‌ ¦ दे० एव सवत्र बोध्यम्‌

प्रकरतप्रकाशे-

यकारस्य: इससे यकार, ओकार का रोप तेरहो ( स्तोकमात्रम्‌ ) २९ से थकार ! २सेकरोप।न ५८ से आकार को जकार एष्व प्रक्रत सुत्रसे। “= सेरेफ रोप) से तकार को द्धि ३७ से अनुस्वार 1 थोभमेत्त ! ( पयंन्तम्‌ ) शय्यादिषु वा से एकार तूर्यप्रर्य० से यकार का रोप ३७ से अनुस्वार ! पेरन्त } बृन्तम्‌ ) ९से ऋकार को भकार। नताखबृन्ते ण्ट से न्तः को श्ट जादेश्च | प्रछत सूत्रसे एकार, ३७ से अनुस्वार वेण्ट प्राय शय्यादिक उक्त मातरर ॥५॥

नोट--न (४) अधो नयाम (६) शेषादेश्षयोद्विस्वमनादौ ६२ नपुसके सोर्चिन्दु (२५) नोण सर्वत्र (२६) शषो ! ( ३५ ) उस्सौन्दुर्यादिष ( ६०) जन्त्यस्य हर ( २४ ) जादेर्यो (३) उपरि रोप कगडतद्पषसास्‌ 1 ( ४२) अत ओत्‌ सो (५८ ) जदातो यथादिष्ु वा ( ६४ ) श्रत्सप्सा छं 1 (७) वर्गेषु युज पूवं (4 >) सर्वत्र ख्वराम्‌ (२७) दशादिषु (२९) स्तस्य (९) ऋततोऽत्‌ 1

बदरे देन £ वद्रशब्दे दकारेण सहादेरन ओत्वं भवति बोर (५-२० विन्दु ) ॥६॥ बदरे देन--बदरशब्दे दकारेण सह श्रादेरत तरत स्यात्‌ बोर (बदरम्‌ ) ल्वणशब्देऽपि वारेण सह यकारस्य त्वमिष्यते खण श्रारपितशब्दयोस्ु विकत्पेन इष्यते अओ, श्रद्‌ ( आदरम्‌ ) श्रोणि, अप्प 1 ( श्रपितम्‌ )। इयमिष्टिरिति वसन्तराजसदानन्दो पुस्तकान्तरे तु सूत्रमेवम्‌ £ वदुर शब्द्‌ मे दकार के सहित आद्िवर्णस्थ अकार को भकार हो तो जकारोत्तर जकार जर दकार के स्थानम नोकार होगा) ३७से अनुस्वार ( बदरम्‌ >) बोर 1 वसन्तराजादिक क्वण शब्द्‌ मे भ्रयोगप्रामाण्य से भोस्व मानते है, अन्य के मत से 'लवण०' यदह वौँ वररुचि कृत सत्र है 1 अस्तु, पूर्च॑वप्साधुरष जानना ( रुवणम्‌ ) रोण जाद्रा-जरपित छब्द मे विकल्प से ओकार होगा ! (आद्रा) “सै नित्य रेफद्य का रोप, अथवा द्र रो वा" इससे विकल्प सेखोप। ५८ से सकार) से दकार को द्वित्व, ३७ से अनुस्वार! नह) पक्त मे अहु! एवम्‌ अर्पितम्‌ ) भओप्पि्, जप्पिभ साधुत्व पूर्ववत्‌ जानना रवणनवमद्िकयोर्बेन लवणनवमद्धिकयोसदेरतो बकारेण सह ओकार स्यात्‌ ! लोणं ( ५-३० बिन्दु ) णोमलिथा ( २-४२ न्‌= ण्‌ , २-२ कल्ोप ) लबणनवमल्िकयोर्वेन-एतयोवेकारेण सह श्रादेरत श्योत्व स्यात्‌ स्मरेण ( क्वणम्‌ ) णोमह्ञि्रा ( नवमद्षिकरा ) वण ओर नवमङ्िका शब्द्‌ मे वकार के सहित घादि चकार छो भोकर होमः ( क्बणम्‌ ) खण ( नवमश्चिका ) रेण से नकार कोणकार। नं रसे ककार कोप श्रङ्रत सूत्र से ओत्व णोमह्धिज। मयरमयृखयोय्वां बा मयुर मयूख इत्येतयोयुंशब्देन सदादेरत ओत्वं घा भवति भोयो,

प्रथम परिच्छिद्‌

| मयो (५-१ ) मोहो, महो ( २२७ ख्‌ = , ५-१ ) उम | यच्च, ( पक्षे २-२ यलोप )

मयूरमयूखयोय्वौ वा~-य्वा उति तृतीयान्तम्‌ एतयो! इत्यनेन सट आदैरत ग्रोत्व वा स्यात्‌ मोरो मरो ( मयूर ) मोहो म्नो ( मयूख )॥८॥ मयूर-मयुख शब्द मे धय? के सहित जदि वणेस्थ अकार को जकार होगा ( मयुर )न भ््सरेसुको भोकार मोरो! प्तमे रसे यरोप। मउरो। एवम्‌ ( मयूख ) यू जोर मकाराकार कोधोकार। २९ से बरार को हकार, मोहो, पक्त मे मउहो, साधुरव पूववत्‌

चतुथींचतुदंश्योस्तुना

पतयोस्तुना सददादेरत ओत्व भवति वा चोत्थी, चडउत्थी ( ३-३ रलोप , २-५० थ॒द्धित्व, २-५१ थ्‌ = त्‌ , पक्षे २-२ तलोपो विरोष ) चोददी, चउददी! ( २-७४ रा = ह्‌ रोष पूववत्‌ ) ९॥

चतुर्थी चतदंश्योस्तुना-एतयो त॒ इत्यनेन सह॒ आदेरन यत्व वा स्यात्‌

| चोत्थी चउत्थी ( चतुर्थी ) चोहसी, चउदसौ ( चतुदंशी )

चतुथी जौर चतुर्दशी शब्द्‌ मे "तुः के सहित जदि अकार को जोकार हो चतुथी

| इससे जकार! से रेषरोप से थकारको द्विप्व ! ७से थकारको

तकार) चोत्थी, पक्ठ मे चरत्थी। ( चतुर्दशी ) २६ से शकार को सकार

| रेफलोष वकार को दवि परव \ चोडसी, चउदसी ९॥

नो--( ३७) मो चिन्दु (५) सवत्र रवराम्‌ ! ( ५८ )